Menasha BlueJays 2016/2017 Short Sleeve Transfer T-Shirt